foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

Plán akcí na školní rok 2017/2018

Družina 

Během roku budeme průběžně plnit náš školní projekt Kamarád z Vlčic.

ZÁŘÍ

 

Máme nové kamarády

 • zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky v družině
 • vzájemně se seznamujeme, povídáme si o sobě a své rodině
 • vytváříme společně pravidla chování tak, abychom se všichni cítili dobře
 • seznamujeme se s režimem ve ŠD, co všechno za den stihneme, jak rozlišit zábavu a povinnosti
 • kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod

ŘÍJEN

,,Příroda kolem nás“

 

 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin na výtvarnou a pracovní činnost. 
 • Výrobky z přírodnin.
 • Seznámení s okolím.
 • Bezpečná cesta do školy.
 •  Sebeobsluha, stolování
 • podzimní příroda v naší vesnici, jak se mění stromy a květiny, co můžeme použít k vyrábění různých ozdob, šperků apod.
 • jak se chovat v lese, jaká lesní zvířátka známe a jak chráníme přírodu
 • ekologické okénko – třídíme odpad, co to je životní prostředí a jak ho chráníme
 • učíme se rozeznávat stopy zvěře a šišky jehličnanů

LISTOPAD

 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností.
 • Respektování dohodnutých pravidel v ŠD.
 • Příprava vystoupení na vítání občánků
 • Rozvoj vztahu k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, nepoškozovat ji.

PROSINEC

                                               Nastal čas Vánoční

 • vycházky do zimní přírody, střídání ročních období, jak se oblékat
 • Příprava vánočního vystoupení
 • Malujeme svoji rodinu
 • Co si přeji ze všeho nejvíc – a nedá se to koupit
 • Hasiči beseda

LEDEN

                                               ,,Paní zima kraluje“

 • Střídání ročních období – jak se správně obléknout. 
 • Stavby ze sněhu, soutěže, bobování.
 •  Jak být užitečný doma i ve škole
 •  Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

ÚNOR

Jak se vyhnout nemocem

 • Základní poznatky o lidském těle a jeho hlavní funkce. 
 • Co je to imunita, jak se chránit před infekcí.
 • Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat,                     důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci
  • Zdravé zuby – péče o chrup. 

BŘEZEN

Jarní pozdrav sněženky

 • Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou
 • malujeme jarní symboly
 • Jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech                                                                                                  „Zábavné odpoledne - , ochutnávka potravin”
 • Navštívíme školní knihovnu, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy
 • Vycházky do přírody – příroda na jaře, pozorování změn.

DUBEN

,,Můj mazlíček“

 • Týden zvířecích mazlíčků v družině – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, ty malé přineseme na ukázku a hrajeme si s nimi
 • Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů,
 • Co do lesa nepatří
 • Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže

KVĚTEN

Můj vztah k bydlišti

 • Vytvořit vztah ke své obci 
 • Zajímavosti naší obce
 • Kdo kde bydlíadresa bydliště
  • Vycházky – historie Vlčic

ČERVEN

                                        Jak si užíváme léto

 •    Den dětí – velký svátek -jak ho oslavíme, zábavné odpoledne plné her a soutěží
 •    Bezpečné sportování
 •    Vycházky do lesa
 •    Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit
  • Táborák ,,Usínáme u pohádky“ – spaní ve družině

Základní škola a mateřská škola Vlčice
Řád školní družiny
Č.j.: 06/38 Účinnost od: 6. 11. 2006
Spisový znak: 2 – 1 Skartační znak: A5
Vypracoval:                            Mgr. M. Blažková

Změny:

3. 9. 2012 – provozní doba, organizace ŠD

3. 9. 2014 – provozní doba

1. 9. 2015 – úplata za ŠD, režim ŠD (Mgr. V. Drapáková)

1. 9. 2016 provoz školní družiny, 2.8. kapacita ŠD, docházka do ŠD – 3.7. režim vyzvedávání žáka z činností ŠD, režim ŠD (Mgr. V. Drapáková)

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1 a vyhlášky č. 74/2005 Sb. vydávám řád školní družiny:

Obsah:

Všeobecné ustanovení

Organizace a provoz školní družiny

Režim školní družiny

Dokumentace

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol.

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.

1.3 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.4 Činnost družiny se uskutečňuje
- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
- využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka.

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).

1.3. Činnost školní družiny je určena pro všechny žáky školy.

1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístěni žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).

1.5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD.

1.6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

1.7. Činnost školní družiny je za úplatu a to 200,- Kč za měsíc od 1. 9. 2015, úplata je hrazena převodem na účet školy zálohově na následující měsíc. Vybírání příspěvku na ŠD zajišťuje vedoucí stravování v MŠ.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD:

       7.00 hod. – 16.00 hod.         

2.2. V době mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.

2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy.

2.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

2.5. Místností ŠD je herna v přízemí školy.

2.6. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny.

2.7. Počet oddělení: 1

2.8. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 26 účastníků

- limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD

3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 7.00 do začátku vyučování.

3.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

3.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná.

3.5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

3.6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

3.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – dle domluvy vychovatelky ŠD a rodičů. Hlavní výchovná činnost školní družiny probíhá od 13:30 do 15:00. V této době si rodiče žáky nevyzvedávají.

3.8. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelce školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žáky ŠD a současně situaci oznámí ředitelce školy.

3.8. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy.  Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu učitelek ZŠ.

4.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.

4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

4.7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

4.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

5.3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.

5.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

5.5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v  rámci třídních schůzek a konzultací.

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

6. Pitný režim

6.1. Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD.

7. Nepřítomnost zaměstnance

7.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je zástup řešen ředitelkou školy nebo asistentkou, pokud není právě na vyučování.

7.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZŠ a MŠ Vlčice

7.00 hod. – do 10 minut před začátkem vyučování - příchod do ŠD,
převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

12.05 hod. - 13.00 hod.
oběd, osobní hygiena, dozor zajištěn učitelkami ZŠ.

13.00 hod. - 13.30 hod.
odpočinková činnost, četba na pokračování, poslech hudby, činnosti spojené s celoročním projektem školy, vyprávění, v pondělí a ve středu probíhá v ŠD kroužek angličtiny, kterého se účastní plný počet žáků přihlášených ve ŠD. V jiných dnech probíhá ve ŠD činnost spojená s rozvojem hudebních, literárních, výtvarných, sportovních a jiných schopností. Mimořádnou pozornost věnujeme také vytváření sociálních dovedností. Nedílnou součástí činností ŠD je i stálá prevence proti šikaně a obraně proti tomuto nežádoucímu jevu.

13.30 hod. - 15.00 hod.
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,

15.00 hod. – 16:00 hod.
postupný odchod dětí domů, se zbývajícími dětmi pokračování v odpočinkové a zájmové činnosti

IV. DOKUMENTACE

1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

Přehled výchovně vzdělávací práce. 

Ve Vlčicích 1. 9. 2016

                                                                                           Mgr. Věra Drapáková

                                                                                           ředitelka školy

                    

 

Poplatek činí 200 kč měsíčně.

541ffbea7873d47a2423425f kidsrow3

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.