foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

J. A. KOMENSKÉHO VLČICE

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Údaje o škole

Název školy: Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského

Ulice, číslo: Vlčice 193

PSČ: 542 41

IČ: 70998906

Zřizovatel školy: obec Vlčice 201, 542 41

Ředitelka školy: Mgr. Věra Drapáková

1.1 Základní údaje o škole

Název školy

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice

Sídlo školy

Škola je umístěna ve dvou budovách: základní škola v budově č.p. 193 a mateřská škola v budově č.p. 77.

Celková charakteristika školy

Škola je od 1.1.2003 organizační složkou s právní subjektivitou. Zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Školská rada

Členy školské rady jsou:    Dita Lonková, Dis. - za pedagogy školy

                                         Šárka Kresanová – za obec – předseda rady

                                         Pavlína Bubeníčková – za rodičovskou veřejnost

Kontaktní údaje

Tel: 499 899 135

        733 124 120

E-mail: šTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky školy: www.zsvlcice.eu

1.2. Zřizovatel školy

Název zřizovatele: Obec Vlčice

Adresa zřizovatele: Vlčice 201, 542 41 Vlčice

Kontakt zřizovatele:           Tel. 499 899 133

                              E-mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.3. Součásti školy

Součásti školy Kapacita
Základní škola 40 žáků
Mateřská škola 28 žáků
Školní družina 26 žáků
Školní jídelna ZŠ a MŠ 60 strávníků

1.4. Základní údaje o součástech školy

Základní škola je malotřídní s 1. - 5. ročníkem, umístěná ve starší budově venkovského typu. Ve škole je malá herna, která slouží i jako místnost na cvičení, dvě učebny a třída školní družiny.

Mateřská škola je jednotřídní, umístěná ve starší přízemní budově s podkrovím, které slouží jako ložnice dětí a herna. V přízemí se nachází učebna a herna. V budově se dále nachází i školní jídelna a kuchyň.

1.5. Údaje o školské radě

Datum zřízení: 12.2.2007

Počet členů: 3

Kontakt: ZŠ a MŠ J. A. Komenského Vlčice

2. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogičtí zaměstnanci

V základní a mateřské škole pracovalo celkem 9 zaměstnanců. Pedagogický sbor tvořilo 5 učitelek ( 3 v ZŠ a 2 v MŠ), 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga (zároveň učitelka ZŠ). Výuka byla plně aprobovaná.

2.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Druh studia Pracovník
Studium v oblasti pedagogických věd Adéla Raisová (Petrová)
Studium pro ředitele školy Mgr. Věra Drapáková
Studium pedagogiky MŠ Helena Friedová

2.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Specializovaná činnost

Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů:           Mgr. Věra Drapáková

                                                                                           Anna Plovajková

2.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů
Školní jídelna 1 Novinky ve stravování
Český jazyk 1 Čtenářská dílna
Cizí jazyk 1 Jak začít učit anglický jazyk

2.4. Samostudium

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 2
Vánoční prázdniny 5 5
Jednodenní pololetní prázdniny 1 1
Jarní prázdniny 5 4
Velikonoční prázdniny 2 0
CELKEM 15 12

Na základě §24 ods. 4 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. O Pedagogických pracovnících přísluší pedagogických pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce.

3. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (Školská rada)

3.1. Formy spolupráce

Formy spolupráce Komentář
Školská rada ANO
Občanské sdružení při škole NE
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče ANO
Školní akce pro rodiče ANO
Školní časopis ANO

3.2.

Školská rada byla ustanovena 12.2.2007, skládá se ze 3 členů – 1 zástupce pedagogického sboru, 1 zástupce z obce a 1 zástupce rodičů. Schůzky školské rady jsou dvakrát za školní rok. V květnu 2016 se konaly nové volby, v září 2016 proběhly doplňující volby za učitelský sbor.

Rodiče jsou informováni o práci školy prostřednictvím zástupců školské rady a pravidelné výroční zprávy. Další komunikace s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a konzultačních dnů. Naše škola je otevřená, pokud rodič potřebuje cokoliv konzultovat či prodiskutovat, tak může přijít za vyučujícím nebo ředitelkou školy kdykoliv mimo stanovený termín konzultačních dnů a třídních schůzek.

Školská poradenská centra

Naše škola využívá pro žáky se specifickou poruchou učení Pedagogicko psychologickou poradnu v Trutnově a Speciální pedagogické centrum v Trutnově. Výběr záleží na rodičích.

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím metodika prevence, vedení školy a třídních učitelů.

 

4. Údaje o zaměstnancích školy

Pedagogičtí pracovníci

Příjmení Jméno Titul Funkce Předmět
Drapáková Věra Mgr. ředitelka školy 1. stupeň
Blažková Milena Mgr. třídní učitelka 1. stupeň
Raisová (Petrová) Adéla učitelka + asistent 1. stupeň
Plovajková Anna učitelka + asistent 1. stupeň (od 1.6.2016)
Šafářová Jitka vedoucí učitelka MŠ (od 3.3.2016)
Bubeníčková Pavlína vedoucí učitelka MŠ (do 30.4.2016)
Imlaufová Monika učitelka MŠ (do 2.3.2016)
Friedová Helena učitelka MŠ (od 1.5.2016)


 

Vychovatelky školní družiny

Příjmení Jméno Funkce
Dis. Lonková Dita vychovatelka do 30.7.2016
Geislerová Anna vychovatelka od 25.8.2016

 

Správní zaměstnanci

Příjmení Jméno Funkce
Šídová Jana administrativní pracovník
Dvořáčková Soňa uklízečka

 

Školní jídelna

Příjmení Jméno Funkce
Bubeníčková Iva vedoucí školní jídelny Od 14.1.2016 MD
Dis. Lonková Dita vedoucí školní jídelny Od 15.1.2016 – 30.6.2016
Obstová Lubomíra vedoucí školní jídelny Od 15.8.2016
Daliborová Anna kuchařka Do 30.6.2016
Jedličková Iva kuchařka Od 15.8.2016

5. Vzdělávací programy školy

Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na situace blízké životu, na praktické jednání. Školní vzdělávací program motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení, podporuje jejich pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie jsou společným postupem, jak utvořit a rozvíjet klíčové kompetence u žáků po celou dobu školní docházky. Metody a formy práce jsme používali podle úrovně žáků a vzdělávacího oboru tak, aby došlo k maximálně možnému využití potenciálu žáka a k pochopení jednotlivostí celkového obsahu.

Podle Školního vzdělávacího programu se ve školním roce 2015/2016 vyučovalo ve všech ročnících.

 

5.1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. - 5. ročník 6. - 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace 14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

5.2. Nepovinné předměty a zájmové kroužky

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků
název kroužku počet zařazených žáků
AJ hravě – 1. a 2.třída 10
AJ hrou – žáci MŠ 6
Brousíme si jazýčky – žáci MŠ 6   ZŠ 5
Šikovné ručičky 10

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Počty žáků školy

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano – ne)
1. 7 5 2
2. 7 4 3
3. 3 2 1
4. 6 3 3
5. 3 3 0
celkem 26 17 9 NE

 

Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok
1 6 0

 

Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků 7 6 3 5 3

 

Žáci přijatí ke vzdělání do střední školy

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium 0
čtyřleté gymnázium 0
střední odborná škola 0
střední odborné učiliště 0
konzervatoř 0

6.1. Hodnocení žáků

Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli
1. 7 0 0
2. 6 0 0
3. 3 0 0
4. 0 5 0
5. 0 2 0
celkem 16 7 0

 

Celkové hodnocení žáků – zhoršení chování

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1. 7 0
2. 6 0
3. 3 0
4. 5 0
5. 2 0
celkem 23 0

 

Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm
1. 7 7 0
2. 6 6 0
3. 3 3 0
4. 5 5 0
5. 2 2 0
celkem 23 23 0

 

Výchovná opatření – pochvaly

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1. 0 7
2. 0 7
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
celkem 0 14

 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky

třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
celkem 0 0 0

Údaje o zařazování žáků

Zápis do první třídy se konal dne 10. února 2016 a zapsáno bylo celkem 6 žáků. Bylo vydáno 6 správních rozhodnutí o přijetí.

Zápis do mateřské školy se konal ve dnech 18. - 20. dubna 2016. Zapsáno bylo celkem 6 žáků.

 

7. Činnost v průběhu školního roku 2015/2016

Akce školy

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání 1 25
Lyžařský výcvik 1 24
Škola v přírodě
Exkurze 1 26 knihovna
1 26 DEPO Trutnov
Školní výlety 1 25 Pardubice
Ráby
Zahraniční výjezdy
Žákovská vystoupení 1 26

Advent

Den matek, tř. schůzky

Koncerty
Výstavy
Soutěže 1 12 Krkonoše (VV)
1 26 Požárníci
Olympiády
Jiné akce školy 1 26 Beseda - dravci
Beseda – služební psi celní správy

Plán akcí školního roku 2015/2016

ZÁŘÍ

 • Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starostky Obce
 • Tematické vyučování na téma – Školní řád (ZŠ)
 • Třídní schůzky – 16. 9. (ZŠ a MŠ)
 • Zahájení celoročního projektu „Dopravní prostředky“  (ZŠ a MŠ)
 • Zahájení plaveckého výcviku  9. 9. (ZŠ a MŠ)
  • Tematická vycházka po vsi – „Jdeme s mapou“ (ZŠ)
 • Zahájení tradiční akce – sběr papíru, hliníku (ZŠ a MŠ)
 • Příprava vystoupení k vítání občánků (ZŠ)

ŠD

 • Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, pravidly pro prima partu, provozem ŠD a ŠJ
 • Seznamovací hry
 • Sběr hub, stavění domečků z přírodnin
 • Výroba pelíšku pro Modrého medvěda, kresba Modrého medvěda
 • Výroba přáníček na vítání nových občánků Vlčic
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Týden se zvířátky – vycházky za domácími mazlíčky dětí
 • Začátek celoročního projektu „ Dopravní prostředky“ – výroba dopravních prostředků, výroba značek, příprava materiálu na dopravní hřiště

ŘÍJEN

 • Příprava  vystoupení k rozsvícení vánočního stromu (ZŠ a MŠ)
 • Exkurze na trutnovské vlakové nádraží (ZŠ a MŠ)
 • Pozorování dopravního ruchu v Trutnově
 • Podzimní výzdoba školy

ŠD

 • Smyslové hry
 • Sběr přírodnin pro myslivecké sdružení, sběr listí
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Dramatizace pohádek
 • Kulinářské umění ve školní kuchyni (Halloween)
 • Týden plný strašidel – příprava na Halloween
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

LISTOPAD

 • Příprava vánočního vystoupení (ZŠ a MŠ)
 • Příprava vánoční besídky  (MŠ)
 • Tematické týmové učení – doprava, dopravní prostředky a značky, pravidla silničního provozu (ZŠ a MŠ)
 • Ukázková hodina pro rodiče (ZŠ a MŠ)

ŠD

 • Hry rozvíjející představivost a fantazii
 • Drakiáda – pouštění draků
 • Výroba vánočních dárků a ozdob
 • Instalace ptačí budky
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Bramborový týden – týden hrátek s bramborami
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka ( MŠ )
 • Čert ve školní jídelně
 • Spaní s předškoláky  (MŠ)
 • Vánoční vystoupení - první adventní neděle (ZŠ a MŠ)
 • Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky…(ZŠ a MŠ)
 • Vánoční besídka pro rodiče (MŠ)

ŠD

 • Hry posilující dobré vztahy mezi dětmi
 • Výroba vánočních dárků a přání, výzdoba školy
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě
 • Zimní radovánky na sněhu
 • Kulinářské umění ve školní kuchyni (Vánoce)
 • Čertovský týden – aktivity spojené s Mikulášem
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

LEDEN

 • Kurz lyžování
 • Vánoce pro zvířátka (MŠ)
 • Zápis do první třídy

ŠD

 • Hry rozvíjející rytmus a smysl pro gradaci
 • Výroba dárků pro děti k zápisu do 1. třídy
 • Zimní radovánky, soutěž zimní stavba
 • Vycházky k lesu – krmení zvěře, poznávání stop, plnění krmelců a krmítek
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě
 • Dramatizace pohádek
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

ÚNOR

 • Zimní sporty – sáňkování, bobování  (MŠ)
 • Příprava Masopustu - karneval na téma „ Doprava a vše, co s ní souvisí“ (ZŠ a MŠ)
 • Jízda se psím spřežením pana Havrdy  (MŠ)

ŠD

 • Uvolňovací hry
 • Zimní radovánky na sněhu
 • Vycházky k lesu – krmení zvěře, poznávání stop, plnění krmítek a krmelců
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě
 • Kulinářské umění v naší kuchyni (Masopust)
 • Týden šikovných ručiček- výroba Valentýnek
 • Vlčice mají talent – talentová soutěž
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

BŘEZEN

 • Vynášení Morany (MŠ)
 • Oslava Měsíce knihy – návštěva městské knihovny v Trutnově (ZŠ a MŠ)
 • Příprava a oslava Velikonoc (kraslice) (ZŠ a MŠ)
 • Společné velikonoční vyrábění rodičů s dětmi

ŠD

 • Hry rozvíjející prostorové cítění
 • Výroba velikonočních dekorací, výzdoba školy
 • Týden s pohádkou - Měsíc knihy
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, jarně zaměřené vycházky
 • Kulinářské umění v naší kuchyni (Velikonoce)
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní výchova“

DUBEN

 • Oslava Dne Země – sběrová akce, úklid obce
 • Duben – Měsíc bezpečnosti  – počítání projíždějících aut v obci
 • Tematické týmové učení – doprava, dopravní značky, pravidla silničního provozu
 • Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky (MŠ)
 • Výroba dárků pro maminky  (ZŠ)
 • Zápis do MŠ
 • Příprava májky a oslav pálení čarodějnic (ZŠ)
 • Výroba čarodějnice  (MŠ)

ŠD

 • Hry rozvíjející soustředění
 • Ekologická dílna zaměřená na ochranu přírody – Den Země

(práce s netradičním odpadovým materiálem)

 • Úklid obce
 • Výroba čarodějnic, zdobení májky
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Dramatizace pohádek
 • Zahradnický týden – setí bylinek, přesazování květin, sázení cibulovin…
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

KVĚTEN

 • Besídka pro maminky (ZŠ a MŠ)
 • Nácvik pásma na vítání občánků (ZŠ)
 • Příprava dopravního hřiště (ZŠ a MŠ)

ŠD

 • Pohybové hry
 • Kresby křídou na chodník
 • Poznáváme naše okresní město Trutnov
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Srdíčko a pohádka pro maminku (vystoupení pro maminky)
 • Olympijský týden – kdo výš, kdo dál, kdo rychleji
 • Pokračování v celoročním projektu „Dopravní prostředky“

ČERVEN

 • Školní výlet – plavba lodí Pardubice (ZŠ a MŠ)
 • Podkrkonošská Sněženka
 • Slavnostní vyřazení páťáků a pasování předškoláků na školáky (ZŠ a  MŠ)
 • Spaní předškoláků ve školce (MŠ)
 • Uzavření projektu „Dopravní prostředky“

ŠD

 • Poučení dětí o bezpečnosti při koupání, o bezpečném pohybu v přírodě – prevence před úrazy
 • Sledování života kolem vody
 • Táborák, spaní ve školní družině spojené se stezkou odvahy
 • Vyhodnocení nejlepších kamarádů školní družiny
 • Hry v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, vycházky
 • Týden splněných přání – přání dětí
 • Kulinářské umění v naší kuchyni – dort na závěr školního roku
 • Ukončení a vyhodnocení celoročního projektu „Dopravní prostředky“

Exkurze:

Vlakové nádraží v Trutnově

Městská knihovna Trutnov

Plavba lodí Pardubice, Ráby Perníková chaloupka

Stalo se již tradicí, že mimoškolní i mnohé školní aktivity organizujeme společně s mateřskou školou. V rámci projektového vyučování byl rok 2015/2016 na téma „Dopravní výchova“.

8. Údaje o provedených kontrolách

Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekce ČŠI v základní škole ani v mateřské škole. Taktéž neproběhla žádná kontrola z Krajské hygienické stanice ve školní jídelně.

9. Rozvoj školy

V tomto školním roce byl ukončen projekt Cool pedagog, financovaný EU. Pro školu bylo získáno 6 ks tabletů pro pedagogické pracovníky.

9.1. Pracovní stanice - počet

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků 26 26
Počet pedagogických pracovníků 4 4
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 0 0
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 6 6
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 4 4
Počet pracovních stanic celkem 10 10
Počet pracovních stanic na 100 žáků

9.2. Pracovní stanice – technické parametry

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 10
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 0

9.3. Lokální počítačová síť (LAN) školy

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst 10
Sdílení dat Ano Ne
Sdílení prostředků Ano Ne
Připojení do internetu Ano Ano
Komunikace mezi uživateli Ano Ne
Bezpečnost dat Ano Ano
Personifikovaný přístup k datům Ano Ne

9.4. Materiálně technické vybavení

Prostory školní družiny Vybavená třída ŠD s kuchyňskou linkou
Vybavení školní družiny Lavice, židle, skříňky, hračky, hry, pomůcky

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení 2 1 IVP, 1 SI Mirek Horáček
zdravotní znevýhodnění
sociální znevýhodnění

Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
1. – 5. třída 0 0
celkem 0

11. Prevence rizikového chování

komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy Proškolení BOZP, PO
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova Pravidla školy a třídy
Výchova ke zdravému životnímu stylu Prvouka
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů V rámci výuky prvouky
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Talent Vlčic (ŠD)
Organizace prevence
Minimální preventivní program zpracován
Využití volného času žáků kroužky
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika prevence
Poradenská služba výchovného poradce
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Deskové hry
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování beseda

12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

komentář
Vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP ANO
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání NE
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí ANO
Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na envirometální vzdělávání ANO
Organizace envirometálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání ANO
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) ANO

13. Prevence rizik a školní úrazy

Počet záznamů v knize úrazů 1
Počet odeslaných záznamů o úrazech 1

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 1
V ostatních vyučovacích předmětech 0
Výlety a exkurze 0
Lyžařské kurzy 0
Výuka plavání 0
Přestávky ve škole 0
Školní družina a klub 0

14. Základní údaje o hospodaření školy

Výsledky hospodaření byly předány zřizovateli školy.

 

 

Výroční zprávy k nahlédnutí ZDE:  2007 - 2015


Copyright © 2019 High School Rights Reserved.