foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

ZÁŘÍ

Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty obce

Tematické vyučování na téma školní řád

Třídní schůzky

Bruslení

Sněženka – pozvání na představení

Zahájení celoročního projektu ,, Otvírejme vrátka pro zvířátka“

 

ŘÍJEN

Podzimní výzdoba školy

Ekologie a třídění papíru – sběr

Příprava vystoupení k vítání občánků (ZŠ a MŠ)

Zdobení dýní

Vystoupení dravci

Bruslení

 

LISTOPAD

Příprava vánočního vystoupení

Den otevřených dveří – pátek plný tvoření

Vítání občánků

Bruslení

 

PROSINEC

Čert ve škole

Vánoční divadlo (ZŠ a MŠ)

Vánoční vystoupení – první adventní neděle (ZŠ a MŠ)

Vánoční nadílka u stromečku, vánoční pečení, zvyky (ZŠ a MŠ)

Zdobení perníčků

 

LEDEN

Bruslení

Vítání občánků

Kouzelník Reno (ZŠ a MŠ)

Hodina pro budoucí prvňáčky

Tříkrálová sbírka

 

ÚNOR

Nácvik zpěvu a recitace

Karneval – Zvířata (ZŠ a MŠ)

Bruslení

 

BŘEZEN

Oslava Měsíce knihy – návštěva městské knihovny v Trutnově a prohlídka města, psího útulku

Divadlo

Noc s Andersenem

 

DUBEN

Oslava dne Země – sběrová akce, úklid obce (ZŠ a MŠ)

Měsíc bezpečnosti – dopravní značky

Příprava dárků a nácvik besídky pro maminky (ZŠ a MŠ)

Plavecký výcvik (ZŠ a MŠ)

Návštěva lesnické školy v Trutnově

Zápis do 1.tříd

Velikonoce

 

KVĚTEN

Plavecký kurz (ZŠ a MŠ)

Besídka pro maminky (ZŠ a MŠ)

Školní výlet

 

ČERVEN

Den dětí – policie

Plavecký kurz

Podkrkonošská Sněženka

Slavnostní vyřazení žáků 5.tříd

Pasování předškoláků na školáky (ZŠ a MŠ)

Poslední rodičovská schůzka a opékání na školní zahradě (ZŠ a MŠ)

 pencil and book clipart clipart panda free clipart images hXAcwE clipart

 

Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny:

sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019

vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019

Ukončení vyučování v prvním pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019
Jarní prázdniny: 4. - 10. 2. 2019
Ukončení vyučování v druhém pololetí: pátek 28. 6. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019 a pátek 19. 4. 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019
Hlavní prázdniny: od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019
Ředitelské volno: pátek 21. 12. 2018
Třídní schůzky:

25. 9. 2018 od 16.00 hod

27. 11. 2018 od 14.00 - 17.00 hod

23. 4. 2019 od 16.00 hod

21. 6. 2019 od 17. 00 hod (rozloučení s rodiči a spaní ve škole)

 

Mgr. Věra Drapáková

 ředitelka školy

 

Převedení žáka do vzdělávacího programu

 Omlouvání a uvolňování žáků – školní rok 2018/2019

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku.

Při absenci žáka by měla být škola informována již 1. den, nejpozději druhý kalendářní den, kdy zákonný zástupce sdělí důvod nepřítomnosti žáka.

Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tudíž nepřípustné.

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. v případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

jeden až dva dny – třídní učitel,

více jak dva dny – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře a na podkladě žádosti zákonného zástupce. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

Ve Vlčicích 1. 9. 2016   

Mgr. Věra Drapáková, ředitelka školy

                                                                      

 

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.