foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ – Charles Farrar Browne

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola J. A. Komenského, Vlčice 193, Vlčice 542 41

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

            Povinnosti žáků

 

Žák řádně dochází do školského zařízení, dodržuje vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Ve družině se účastní organizovaných činností..

Žák informuje školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

            Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.    

            Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání   majetek před poškozením.

            Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

            Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Také nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

            Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem, což je oznámeno vedení školy a je zahrnuto do hodnocení chování žáka. V případě hrubých porušení vnitřního řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

            Práva žáků

 

Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

Žáci docházející do školní družiny mají právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu, na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.

Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

Mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy žáka v rodině.

Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. Mají také právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

           

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání jejich dítěte. Mají také právo na zabezpečení přístupu k informacím.

Zákonní zástupci žáka mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky nebo u ředitelky školy.

Mají právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky, je třeba si však předem domluvit termín pohovoru, aby nebyly narušovány činnosti družiny.

 

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

          Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na zápisovém lístku.

          Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka při pravidelné docházce do školní družiny.

          Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a zaměstnanci školy

       Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

       Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí evropským nařízením a směrnicí školy ke GDPR.

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny    

  

Přihlašování a odhlašování

Ředitelka školy stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

            Ve školní družině je jedna vychovatelka a jedna asistentka pedagoga, které zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

            O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Vzhledem k nízkému počtu žáků, může školní družina přijmout všechny přihlášené děti.

            Úplata se platí každý měsíc, je stanovena na 200 Kč. Škola upřednostňuje platby na účet .

            Úplata může být snížena nebo prominuta

  1. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
  2. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

                        V době všech prázdnin se činnost školní družiny přerušuje.

            Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k   pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a   způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od   docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto   skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině   zákonný zástupce oznámí písemně.

            Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

    

Organizace činnosti

            Provozní doba ŠD je od 7:00 do 16:00 hodin.

            Provoz končí v 16:00 hodin, při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

  1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
  2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
  3. požádá o pomoc Policii ČR,

            Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 26 účastníků. Ředitelka stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem,….. max. 26 dětí,

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

                        Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny.

            Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností dle školního vzdělávacího programu pro školská zařízení.

           

            V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna není činnost školní družiny zajištěna.

           

            ŠD může zřizovat další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

            Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru.

Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků o BOZP v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy.

            Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám  žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

            Zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v  případě náhlého onemocnění žáka   informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní zápis do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který vykonával v té době dozor nebo který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.    

  

            Pedagogičtí ani provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem školní družiny bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotně posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

            Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy.

            Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

            U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školského zařízení, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

            Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce nebo vedení školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

            Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školského zařízení, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

            Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

5. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:               

  1. evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny).
  2. třídní kniha či jiný přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
  3. vnitřní řád školní družiny, plán akcí

Ve Vlčicích dne 30. 8. 2018                                   
 
Vypracovala: Petra Řezáčová DiS.

 

Schválila:

Mgr. Věra Drapáková,

 ředitelka školy

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.